Avisos de riesgos

RiesgoZonaMedidas AutoprotecciónMás información
Lluvias IntensasProvincias

Illes Balears.

Ver... las medidas de autoprotección de Lluvias IntensasAgencia Estatal de Meteorología

Riscos. Presentación

Por risco enténdese a probabilidade de que se desencadee un determinado fenómeno ou suceso que, como consecuencia da súa propia natureza ou intensidade e a vulnerabilidade dos elementos expostos, pode producir efectos prexudiciais nas persoas ou perdas de bens.

Na linguaxe común por risco cabe tamén entender o fenómeno, suceso ou actividade humana, susceptible de producir danos en persoas e/ou bens.

Os riscos adoitan dividirse en naturais e tecnolóxicos. Ao primeiro grupo corresponden os procesos ou fenómenos naturais potencialmente perigosos. Ao segundo grupo os orixinados por accidentes tecnolóxicos ou industriais, fallos en infraestruturas ou determinadas actividades humanas.

En todo caso, ademais do fenómeno perigoso, é preciso considerar a vulnerabilidade como determinante do tipo e cantidade dos danos acaecidos. A vulnerabilidade dunha comunidade virá determinada por factores físicos e sociais, incluídos os económicos, que condicionan a súa susceptibilidade para experimentar danos como consecuencia do fenómeno perigoso.

Actualmente vén utilizándose o concepto de resiliencia para designar a capacidade dunha sociedade, resistindo ou cambiando, co fin de manter un nivel aceptable no seu funcionamento, tras a ocorrencia dun fenómeno ou suceso perigoso.

Neste contexto, protección civil é aquel servizo público orientado ao estudo e prevención das situacións de grave risco colectivo, catástrofe ou calamidade pública e á protección e socorro de persoas e bens e en casos en que as devanditas situacións se produzan.