Introdución

A Lei 2/1985, do 21 de xaneiro atribúe ao Ministerio do Interior unha serie de competencias en materia de Protección Civil, que este exerce a través da Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias (DGPCE).

En concreto corresponde a esta Dirección Xeral, conforme o disposto no real Decreto 1571/2007, do 30 de novembro, que desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior, o mantemento de relacións técnicas con organismos homólogos doutros países, especialmente da Unión Europea, do Mediterráneo e de Iberoamérica, e a participación nas reunións dos organismos internacionais con competencias en protección civil e emerxencias, así como nas comisións e grupos de traballo constituídos no seo da Unión Europea.