Avisos de riesgos

RiesgoZonaMedidas AutoprotecciónMás información
CosterosProvincias

Tarragona y Castellón.

Ver... las medidas de autoprotección de CosterosAgencia Estatal de Meteorología
Tormentas y RayosProvincias

Tarragona y Castellón.

Ver... las medidas de autoprotección de Tormentas y RayosAgencia Estatal de Meteorología
Lluvias IntensasProvincias

Granada, Málaga, Illes Balears, Tarragona, Girona, Teruel, Valencia y Castellón.

Ver... las medidas de autoprotección de Lluvias IntensasAgencia Estatal de Meteorología
Lluvias IntensasProvincias

Castellón

Ver... las medidas de autoprotección de Lluvias IntensasAgencia Estatal de Meteorología

Riscos. Presentació

Per risc s'entén la probabilitat de què es desencadeni un determinat fenomen o esdeveniment que, com a conseqüència de la seva pròpia naturalesa o intensitat i la vulnerabilitat dels elements exposats pot produir efectes perjudicials en les persones o pèrdues de béns.

En el llenguatge comú, per risc també es pot entendre el fenomen, esdeveniment o activitat humana, susceptible de produir danys en persones i/o béns.

Els riscos es solen dividir en naturals i tecnològics. Al primer grup corresponen els processos o fenòmens naturals potencialment perillosos. Al segon grup els originats per accidents tecnològics o industrials, fallades en infraestructures o determinades activitats humanes.

En tot cas, a més del fenomen perillós, és precís considerar la vulnerabilitat com a determinant del tipus i quantitat dels danys esdevinguts. La vulnerabilitat d'una comunitat vindrà determinada per factors físics i socials, inclosos els econòmics, que condicionen la seva susceptibilitat a experimentar danys com a conseqüència del fenomen perillós.

Actualment s'utilitza el concepte de resiliència per designar la capacitat d'una societat, resistint o canviant, a fi de mantenir un nivell acceptable en el seu funcionament, després de l'ocurrència d'un fenomen o esdeveniment perillós.

En aquest context protecció civil és aquell servei públic orientat a l'estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i a la protecció i socors de persones i béns i en casos en què les esmentades situacions es produeixin.