Avisos de riesgos

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias comunica que no hay aviso de trascendencia a nivel nacional

Riscos. Presentació

Per risc s'entén la probabilitat de què es desencadeni un determinat fenomen o esdeveniment que, com a conseqüència de la seva pròpia naturalesa o intensitat i la vulnerabilitat dels elements exposats pot produir efectes perjudicials en les persones o pèrdues de béns.

En el llenguatge comú, per risc també es pot entendre el fenomen, esdeveniment o activitat humana, susceptible de produir danys en persones i/o béns.

Els riscos es solen dividir en naturals i tecnològics. Al primer grup corresponen els processos o fenòmens naturals potencialment perillosos. Al segon grup els originats per accidents tecnològics o industrials, fallades en infraestructures o determinades activitats humanes.

En tot cas, a més del fenomen perillós, és precís considerar la vulnerabilitat com a determinant del tipus i quantitat dels danys esdevinguts. La vulnerabilitat d'una comunitat vindrà determinada per factors físics i socials, inclosos els econòmics, que condicionen la seva susceptibilitat a experimentar danys com a conseqüència del fenomen perillós.

Actualment s'utilitza el concepte de resiliència per designar la capacitat d'una societat, resistint o canviant, a fi de mantenir un nivell acceptable en el seu funcionament, després de l'ocurrència d'un fenomen o esdeveniment perillós.

En aquest context protecció civil és aquell servei públic orientat a l'estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i a la protecció i socors de persones i béns i en casos en què les esmentades situacions es produeixin.