Introducció

La Llei 2/1985, de 21 de gener, atribueix al Ministeri de l'Interior una sèrie de competències en matèria de protecció civil, que aquest exerceix a través de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències (DGPCE).

En concret, correspon a aquesta Direcció General, d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1571/2007, de 30 de novembre, que desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior, el manteniment de relacions tècniques amb organismes homòlegs d'altres països, especialment de la Unió Europea, de la Mediterrània i d'Iberoamèrica, i la participació en les reunions dels organismes internacionals amb competències en protecció civil i emergències, així com en les comissions i grups de treball constituïts al si de la Unió Europea.